کتاب کوچینگ زندگی

معرفی کتاب | کوچینگ زندگی

نویسنده : علی صاحبی – امیرمحمد پهلونژاد
انتشارات : اندیشه احسان
تعداد صفحات : ۳۶۲
یکی از چالش های عمده ای که عموم با آن مواجه اند چالش شناخت اهداف بر اساس توانایی های ذاتی و علاقه مندی فردی، و برنامه ریزی و نحوه ی درست پیشبرد این اهداف است. کوچینگ یعنی توانمند سازی افراد به منظور اتخاذ چشم اندازی جامع و حساب شده برای رسیدن به اهداف مثبت. کتاب «کوچینگ زندگی» روی همین مسئله یعنی توسعه شخصی تمرکز دارد علی صاحبی و امیر محمد پهلوان نژاد در این کتاب تلاش می کنندبا اتخاذ رویکردی علمی و یکپارچه به این مسئله بپردازند به باور آنان «کشف خود»، «هدف گذاری و برنامه ریزی هوشمند» و « در حرکت ماندن به سمت موفقیت»، سه عامل اصلی و تاثیر گذار در مسیر توسعه ی شخصی است. کتاب سعی می کند این مسئله را به کمک ابزارهایی مرتبط با خوداندیشی از جمله کشف و شناسایی ارزش ها، توانمندی ها، طراحی چشم اندازها و ترسیم دورنمایی مثبت از آینده و در نهایت نیز با نمایش رسالت و ماموریت در زندگی به انجام برساند و با ارائه تمرین هایی ویژه گام به گام به سوی مقصد، خواننده خود را در هر بخش مورد نظر خود هدایت کند.
 
فهرست مطالب کتاب
مقدمه
چه کسانی می‌توانند از این کتاب استفاده کنند!
چرا راه‌بری شخصی؟
راه‌بری و اثربخشی شخصی در سه گام
گام اول: کشف خود
گام دوم: حرکت به جلو (هدف گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی)
گام سوم: در حرکت ماندن
پیش آزمون
پیش آزمون اول: چرخ زندگی
پیش آزمون دوم: سرمایه‌های روان‌شناختی
شیوه نمره‌گذاری آزمون:
گام اول: کشف خود
شناخت هویت خود
ویژگی‌های انواع هویت
ارزش‌ها و اصول شخصی
ارزش‌ها چه هستند؟
تفاوت ارزش و هدف
تفاوت ارزش‌ها و قوانین زندگی
نکاتی درباره ارزش‌ها
توانمندی‌های خاص شخصی
یکسان پنداری و یکسان‌سازی: عدم در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی
توانمندی‌های خاص من
چشم‌انداز و مأموریت شخصی
تعریف چشم‌انداز
فواید مهم طراحی چشم‌انداز
رابطه بین ملت‌ها و تصویر آن‌ها از آینده
قدرت چشم‌انداز در بدترین شرایط زندگی
چشم‌اندازی که تبدیل می‌کند و فراتر می‌رود
چیزهایی که چشم‌انداز ما را محدود یا ناقص می‌کنند
ویژگی‌هایی که در طراحی یک چشم‌انداز خوب باید در نظر گرفت
مأموریت شخصی (رسالت شخصی یا مقصود زندگی من)
تعریف ماموریت شخصی (مقصود زندگی من)
دو نوع دیگر ماموریت
ویژگی‌های بیاینه‌های مأموریت توانمندساز
از مأموریت تا همین لحظه زندگی
خلق و زندگی کردنِ یک بیانیه‌ی مأموریتِ توانمندساز
نگارش و به‌کارگیری مأموریت شخصی
ماموریت شخصی (مقصود زندگی) و ادامه راه
میراث چشم‌انداز و مأموریت شخصی
دسترسی پیدا کردن به زندگی درونیِ عمیق خود و اثر آن در خلق چشم‌انداز و ماموریت شخصی
نمونه‌هایی از بیانیه مأموریت شخصی
تمرین‌های گام اول: کشف خود
ارزش‌های من
روش اول: ثقل زمین کجاست؟ ‌ من در کجای زمان ایستاده‌ام؟
روش دوم: مشخص کردن ارزش‌ها از طریق گفتگوی کوچینگ
لحظه بیاد ماندنی در زندگی
ارزش‌های سرکوب شده
باید – داشته‌ها
بیان وسواس گونه
ماتریس تصمیم‌گیری- ارزش
به جستجو کردن ادامه دهید
سایر جداول تکمیلی
روش سوم: شناسایی ارزش‌ها از طریق فهرست ارزش‌های جهانی
شناسایی توانمندی‌های خاص من
روش اول: نظر دیگران درباره من چیست؟
روش دوم: نظر خودم درباره خودم چیست؟
روش سوم: پرسشنامه توانمندی خاص سلیگمن (فرم کوتاه)
روش چهارم: رتبه‌بندی توانمندی‌ها بر اساس معیار
زندگی کردن براساس توانمندی‌های خاص من
تمرین‌های طراحی چشم‌انداز و کشف و تدوین ماموریت/ مقصود زندگی
طراحی چشم‌انداز
کشف و تدوین ماموریت شخصی/ مقصود زندگی
روش اول: ده سوال
روش دوم: هشت آزمایش ذهنی جهت شناخت راه آینده
روش سوم/ نسخه اول: مجلس ترحیم
کاربرگ «مجلس ترحیم»
روش سوم/ نسخه دوم: تولد هشتاد سالگی من (تمرین تصور خلاق)
روش چهارم: 5 سوال
روش پنجم: ماموریت حرفه‌ای ما بر اساس قیف توانمندی- لذت- معنا
ماموریت حرفه‌ای من
روش ششم: روش سه مرحله‌ای یافتن «ماموریت یا مقصود زندگی»
سایر روش‌های کشف ماموریت/ مقصود زندگی:
روش اول: خود پرسشگری و تامل درباره ابعاد وجودی‌ام
روش دوم: سوالات زمانی
روش سوم: روزنگار/ ژورنال
روش چهارم: مراحل عمر من
روش پنجم: ماتریس چهار سوال
گام دوم: حرکت به جلو (هدف‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی)
هدف گذاری متعادل در زندگی
جایگاه هدف
انواع هدف (از نظر زمانی)
شیوه هدف گذاری متعادل
هدف گذاری بر اساس نیازهای اساسی
هدف گذاری براساس نقش‌ها و قلمروهای زندگی
نکاتی مفید درباره تعیین اهداف
ارزیابی جنبه‌های مختلف هدف
1- ماهیت هدف
2- مشخص بودن هدف
3- «تفکر چرایی» و «تفکر چگونه»
4- قدرت و ارزش تفکر مثبت
شناسایی و مدیریت موانع (برای دستیابی به هدف)
روش اول: روش سه مرحله‌ای مدیریت موانع
روش دوم: مدل «سنجش ذهنی نقطه مقابل»
تدوین برنامه قابل اجرا (هدف‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی)
برنامه قابل اجرا
هوشمند کردن اهداف
برنامه‌ریزی (کار در جهت معکوس)
تمرین‌های گام دوم: حرکت به جلو (هدف‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی)
تمرین‌های هدف‌گذاری متعادل در زندگی
چرخ‌های ارزیابی زندگی
1- چرخ ارزیابی زندگی
تمرین‌های ارزیابی جنبه‌های مختلف هدف
تمرین خوب بودن یا بهتر شدن
تمرین هدف آسان، هدف سخت
تمرین تفکر چرایی و تفکر چگونه
تمرین‌های شناسایی و مدیریت موانع (برای دستیابی به هدف)
روش اول مدیریت موانع: رویکرد سه مرحله‌ای مدیریت موانع
روش دوم مدیریت موانع: سنجش ذهنی نقطه مقابل
تمرین‌های تدوین برنامه قابل اجرا (تمرین هوشمند کردن هدف)
تمرین‌های برنامه‌ریزی (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت)
1- برنامه‌ریزی بلندمدت (5 تا 10 سال)
2- برنامه‌ریزی میان مدت (3 سال)
3- برنامه‌ریزی کوتاه مدت (یک ساله، فصلی، ماهیانه و هفتگی)
برنامه‌ریزی کوتاه مدت یک ساله
برنامه‌ریزی کوتاه مدت فصلی
برنامه‌ریزی کوتاه مدت ماهیانه
برنامه‌ریزی کوتاه مدت هفتگی (تخصیص زمان هفتگی)
گام سوم: در حرکت ماندن
در حرکت ماندن
مدیریت و سازماندهی شخصی
مدیریت زمان
مدیریت استرس
تعهد داشتن نسبت به هدف
1- هدف متعلق به من است!
2- تعهد دادن به خود
3- چیره شدن بر خراب‌کارهای هدف
4- یک برنامه ساده درست کنید
5- عضله خود-کنترلی خود را بسازید
آمادگی ذهنی
1- آگاهی از عملکرد مغز (مغز ما چگونه تغییر می‌کند؟)
2- نگرش خود را تعیین کنید؛ داشتن نگرش پویا به جای نگرش ایستا
3- عزم و پایداری داشتن
4- ذهن‌آگاهی
5- مراقبه
6- یادداشت‌های روزانه (روزنگاری یا ژورنال)
با انگیزه ماندن و توسعه مستمر داشتن
1- حمایت اجتماعی
2- کوچینگ
3- راه بلد/ رهیار
4- گروه‌های خبره
v تمرین‌های گام سوم: در حرکت ماندن v
تمرین‌های تعهد داشتن نسبت به هدف
تمرین‌های آمادگی ذهنی
تبدیل خوش‌بینی غیرواقع بینانه به خوش بینی واقع بینانه
یادداشت روزانه (روزنگار/ ژورنال من)
مدیریت پیشگیرانه ترس و تردید
تمرین‌های با انگیزه ماندن و توسعه مستمر داشتن
تمرین‌های “حمایت اجتماعی”
حمایت و چالش
پیوست‌ها
پیوست اول: بدانید که چه زمانی یک هدف را رها کنید
برای رها کردن یک هدف باید دو کار انجام دهید:
جمع‌بندی (چه کارهایی می‌توانید انجام دهید):
پیوست دوم: عیب‌یاب هدف
پس آزمون
پس آزمون اول: چرخ زندگی
پس آزمون دوم: سرمایه‌های روان‌شناختی
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *