bachosseni2 min

سعید حسینی

line

دستیابی به حداکثر توانایی ها

کوچ و مشاوره کسب و کار

عضو ICF و FCA

کوچینگ مدیران کسب و کار چیست؟

فردی که مدیریت یک مجموعه را برعهده دارد ( کوچک یا بزرگ بودن مجموعه ابدا مطرح نیست. خواه 3 کارمند داشته باشد، خواه 100ها کارمند)، باید از این توانایی برخوردار باشد که به کارمندان خود برای انجام بهتر وظیقه ها و نقش هایی که برعهده دارند، کمک کند. به گونه ای که همزمان دانسته ها و مهارت هایشان نیز افزایش پیدا کند.

اما شما باید به عنوان مدیر، مهارت کوچینگ رهبری را به خوبی بیاموزید تا بتوانید با مطرح کردن موضوعات و سوالاتی مناسب به بهترین بازخورد برسید.

سعید حسینی فرد- کوچ مدیران

ویدیوهای مرتبط

استرس و اضطراب

نقاط قوت

مراجعین چه تجربه ای داشته اند ؟

سعید حسینی
line
دستیابی به حداکثر توانایی ها
کوچ و مشاوره کسب و کار
عضو ICF و FCA
bachosseni2 min
سعید حسینی فرد- کوچ مدیران

کوچینگ مدیران کسب و کار چیست؟

فردی که مدیریت یک مجموعه را برعهده دارد ( کوچک یا بزرگ بودن مجموعه ابدا مطرح نیست. خواه 3 کارمند داشته باشد، خواه 100ها کارمند)، باید از این توانایی برخوردار باشد که به کارمندان خود برای انجام بهتر وظیقه ها و نقش هایی که برعهده دارند، کمک کند. به گونه ای که همزمان دانسته ها و مهارت هایشان نیز افزایش پیدا کند. اما شما باید به عنوان مدیر، مهارت کوچینگ رهبری را به خوبی بیاموزید تا بتوانید با مطرح کردن موضوعات و سوالاتی مناسب به بهترین بازخورد برسید.

ویدیوهای مرتبط

استرس و اضطراب

نقاط قوت

جدیدترین محتواهای آموزشی در

مراجعین چه تجربه ای داشته اند ؟

سعید حسینی

سعید حسینی
دستیابی به حداکثر توانایی ها
کوچ و مشاوره کسب و کار
عضو ICF و FCA
سعید حسینی فرد- کوچ مدیران

کوچینگ مدیران کسب و کار چیست؟

فردی که مدیریت یک مجموعه را برعهده دارد (کوچک یا بزرگ بودن مجموعه ابدا مطرح نیست. خواه 3 کارمند داشته باشد، خواه 100ها کارمند)، باید از این توانایی برخوردار باشد که به کارمندان خود برای انجام بهتر وظیقه ها و نقش هایی که برعهده دارند، کمک کند. به گونه ای که همزمان دانسته ها و مهارت هایشان نیز افزایش پیدا کند. اما شما باید به عنوان مدیر، مهارت کوچینگ رهبری را به خوبی بیاموزید تا بتوانید با مطرح کردن موضوعات و سوالاتی مناسب به بهترین بازخورد برسید.

ویدیوهای مرتبط

استرس و اضطراب

نقاط قوت

مراجعین چه تجربه ای داشته اند؟

جدیدترین محتواهای آموزشی در