bac2
xtv2

کوچینگ مدیران کسب و کار چیست؟

فردی که مدیریت یک مجموعه را برعهده دارد ( کوچک یا بزرگ بودن مجموعه ابدا مطرح نیست. خواه 3 کارمند داشته باشد، خواه 100ها کارمند)، باید از این توانایی برخوردار باشد که به کارمندان خود برای انجام بهتر وظیقه ها و نقش هایی که برعهده دارند، کمک کند. به گونه ای که همزمان دانسته ها و مهارت هایشان نیز افزایش پیدا کند.

 

اما شما باید به عنوان مدیر، مهارت کوچینگ رهبری را به خوبی بیاموزید تا بتوانید با مطرح کردن موضوعات و سوالاتی مناسب به بهترین بازخورد برسید.

ashnaii
rezrv

عضویت های

سعید حسینی

icf
mba
pazh
ph
logo-red

ویدیو

پخش ویدیو

تعریف کوچینگ از زبان آقای سعید حسینی

کوچ مدیران کسب و کار

تعریف کوچینگ از زبان آقای تیمور میری

مدیر و موسس آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

صلاحیت های فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ، صلاحیت های مختلفی را به این فدراسیون همه کوچ های حرفه ای باید داشته باشند تعیین کرده است. که این هشت صلاحیت اصلی به چهار بخش تقسیم شده اند. که کمابیش با مراحل مختلف در جلسات کوچینگ منطبق هستند.(تازه ترین بروزسانی ها در سال 2019 اعلام شده.)
ICF CS Horizontal FullColor

صلاحیت اول

اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی

کوچ، اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کند و آنها را به صورتی سازگار به کار می گیرد.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ، در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفهان مربوطه، درستی و صداقت خواهد داشت.
 2. نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزشها و باورهای مراجعین حساس است.
 3. با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مرتبط،از زبان و کلماتی مناسب و محترمانه استفاده می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. اصول اخلاقی ICF را رعایت می کند و به ارزشهای اصلی مراجع توجه می نماید.
  (توضیحات: اصول اخلاقی و ارزشهای فدراسیون شامل چندین مورد می باشد. کوچ در زمان هایی با مواردی روبرو می شود که می بایست طبق آن اصول و ارزشها رفتار کند. به عنوان مثال، زمانیکه تضاد منافع دیده میشود، کوچ طبق اصول اخلاقی عمل مینماید.)
 2. اطلاعات محرمانه مراجعین را طبق توافقنامه های ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ میکند.
 3. به تمایزهای بین کوچینگ، مشاوره، روان درانی و سایر مشاغل حمایتی در جلسات توجه کرده و رعایت می کند.
 4. در صورت لزوم مراجعین را به سایر متخصصان ارجاع میدهد.

صلاحیت دوم

مطابق با طرز تفکر کوچینگ (Mindest Coaching) عمل می کند.

طرز تفکری را تدوین و حفظ می کند که باز، کنجکاوانه، انعطاف پذیر و مراجع محور است.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. از تاثیر موقعیت و فرهنگ مراجع بر خود و دیگران آگاه و نسبت به آنها انعطاف پذیر است.
 2. از آگاهی و شهود خود، به نفع مراجعان استفاده می کند.
 3. آگاهی و توانایی تطبیق احساسات خود با موقعیت در جهت اثر گذاری برای مراجع را دارا می باشد.
 4. از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده می شود.
 5. در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک می گیرد.
bac video

صلاحیت سوم

تنظیم و حفظ توافقنامه ها

با مراجعان و ذینفعان مربوطه برای ایجاد توافقنامه های واضح در مورد رابطه، فرآیند،برنامه ها و اهداف کوچینگ مشارکت می کند. توافقنامه هایی را برای کل فعالیت های کوچینگ و همچنین برای فعالیت های هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. با مراجع برای شناسایی با تایید مجدد آنجه میخواهد در جلسه انجام دهد مشارکت می کند.
 2. کوچ، برای دستیابی مراجع به آن چیزی که در جلسه می خواهد، با وی مشارکت میکند تا تصور مراجع از مواردی مشخص شود که باید به آنها بپردازد یا آنها را برطرف کند.
 3. کوچ برای مشخص کردن یا تایید مجدد معیارهای موفقیت در راستای آنچه مراجع در فرآیند کوچینگ یا در جلسه کوچینگ خاص انجام می دهد با مراجع مشارکت می کند.
 4. با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکز در جلسه مشارکت می کند.
 5. کوچینگ را در جهت رسیدن مراجع به نتیجه مطلوب ادامه می دهد، مگر اینکه  مراجع خلاف آن را ذکر کند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح و این فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه شرح میدهد.
 2. در مورد مواردی که در این رابطه مناسب هستند یا نیستند، خدماتی که ارایه میشوند و یا نمیشوند و مسئولیت های مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق میرسد.
 3. در مورد چارچوبها و موارد مربوط به رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، زمانبدی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران با مراجع به توافق میرسد.
 4. با مراجع و ذینفعان مرتبط برای اجاد برنامه و اهداف کلی کوچینگ مشارکت میکند.
 5. کوچ با مشارکت مراجع، تصمیم میگیرند که باهم همسو هستند و میخواهند همکاری کنند.
 6. با مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به شیوه ای که این تجربه را محترم بشمارد، مشارکت می کند.

صلاحیت چهارم

ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت

کوچ با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتگرانه که به او (مراجع) امکان به اشتراک گذاری آزادانه را می دهد مشارکت و رابطه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ به دنبال درک مراجع و موقعیت اوست که شامل هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع میباشد.
 2. به هویت، نوع نگاه، سبک و زبان مراجع احترام می گذارد و نحوه کوچینگ خود را با نیاز و خواسته های مراجع همسو می کند.
 3. به استعدادها، بینش ها و کارهای منحصر به فرد مراجع احترام میگذارد و نحوه کوچینگ خود را با نیاز و خواسته های مراجع همسو میکند.
 4. به استعدادها، بینش ها و کارهای منحصر به فرد مراجع در فرآیند کوچینگ تبریک می گوید و احترام می گذارد.
 5. به ابراز احساسات، نوع نگاه، نگرانیها (از بعد توجه و اهمیت)، اعتقادات و پیشنهادهای مراجع تبریک میگوید و از آنها حمایت می کند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ برای نشان دادن ریسک پذیری خود (مواقعی که شاید برداشتی اشتباه کرده یا نقطه قابل بهبودی داشته باشد)، با شفافیت و باز بودن به معنای راستگویی و صداقت، آمادگی خودد را برای رشد و یادگیری نشان میدهد و همزمان در صدد ایجاد اعتماد با مراجع است.

صلاحیت پنجم

حضور و توجه کامل

کاملا آگاهانه در کنار مراجع است، حضور دارد و کوچینگ را با سبکی باز، انعطاف پذیر، استوار و با اعتماد به نفس اجرا می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ نسبت به مراجع متمرکز، مشاهده گر، همدل و مسئول است.
 2. کوچ در طی فرآیند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان میدهد.
 3. کوچ احساسات شخصی اش را مدیریت می کند تا حواسش نزد مراجع باشد.
 4. فضایی برای سکوت، مکث یا تامل میسازد یا فراهم میکند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ در کارکردن با احساسات قوی مراجع در طی فرآیند کوچینگ، توانمندی خود را نشان میدهد.
 2. کوچ در فضایی مملو از نادانسته ها به راحتی کار می کند.
circle4

صلاحیت ششم

فعالانه گوش می دهد

بر آنچه مراجع می گوید و نمیگوید تمرکز می کند تا زمینه سیستم ارتباطی مراجع را کاملا درک کند و بیان و ابراز وجود او رامورد حمایت قرار دهد.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. موقعیت، هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا درکش را از آنچه مراجع خواهان بیان آن است بیشتر کند.
 2. آنچه مراجع بیان کرده است را برای اطمینان از وضوح و فهم آن، بازگو می کند.
 3. به احساسات، تغییر انرژی، سرنخ های غیر کلامی یا سایر رفتارهای مراجع توجه میکند، تبریک میگوید و آنها را بررسی می کند.
 4. برای درک کامل انچه مراجع بیان کرده، همزمان به کلمات، لحن گفتار و زبان بدن او توجه می نماید.
 5. در طی جلسات به روند موجود در رفتار و احساسات مراجع توجه می کند تا به مضامین پی ببرد.

        (مثال: مثال مراجع همیشه در مورد چالش های شغلی در جلسات گفتگو می کند که در اینجا شغل است.)

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ زمانی که مراجع موارد بیشتری برای بیان دارد، متوجه می شود و از او می خواهد تا آن ها را بازگو کند.

صلاحیت هفتم

ایجاد یا برانگیختن آگاهی

circle 5

بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی مانند پرسشگری قوی، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه تصمیمی برای مراجع موثرتر و کارامدتر است، تجربیات مراج را نیز در نظر میگیرد.
 2. سوالاتی را راجع به مراجع،مثال طرز فکر، ارزشها، نیازها، خواسته ها و باورهای او می پرسد.
 3. کوچ سوالاتی می پرسد به مراجع کمک می کند فراتر از تفکر فعلی را بررسی کند.
 4. از مراجع دعوت می کند تا چیزهای بیشتری را در مورد تجربه اش در آن لحظه به اشتراک بگذارد.
 5. کوچ، به آنچه در تقویت پیشرفت مراجع موثر است توجه می کند.
 6. رویکرد کوچینگ خود را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می کند.
 7. به مراجع کمک می کند تا عوامل موثر بر الگوهای فعلی و آتی رفتار، تفکر و احساسات را شناسایی کند.
 8. از مراجع دعوت می کند تا ایده هایی در مورد چگونگی پیش روی اش، همچنین کارهایی که مایل یا قادر به آنجام آن است را بیان کند.
 9. مراجع را در بازسازی دیدگاه هایش حمایت می کند.
 10. مشاهدات، بینش ها، و احساساتی که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید در مراجع را دارند بدون حس تعلق، با وی به اشتراک می گذارد.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. مراجع را به چالش میکشد تا آگاهی یا بینشی را در او ایجاد کند یا بر انگیزاند. (توضیحات: بیرون آمدن از آگاهی از درون مراجع. آگاهی که جدید نیست و در جلسه برای او واضح شده است.)

صلاحیت هشتم

رشد مراجع را تسهیل می کند

با مراجع همکاری می کند تا آموزه و بینش را به اقدام تبدیل کند. کوچ مراجع را تشویق می کند تا در فرآیند کوچینگ تصمیم گیرنده باشد (به صورت مستقل).

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ به مراجع کمک میکند که یادگیری بینش و آگاهی های جدید را در رفتار و دیدگاه خود به کار گیرد.
 2. کوچ با مراجع مشارکت که اهداف، اقدامات و معیارهای مسئولیت پذیری را طراحی کنند به طوریکه یادگیری های جدید را ایجاد کند و ارتقا دهد.
 3. کوچ به اینکه مراجع تصمیم گیرنده است (به صورت مستقل) توجه میکند و به او تبریک میگوید و همچنین از وی حمایت میکند تا بتواند اهداف، اقدامات و روشهای مسئولیت پذیری خود را طراحی کند.
 4. کوچ مراجع را در شناسایی نتایج بالقوه و یادگیری از مراحل اقدامهای مشخص شده همراهی میکند.
 5. کوچ از مراجع دعوت میکند تا نحوه پیشروی، از جمله منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر بگیرد.
 6. کوچ، با مراجع برای خلاصه کردن یادگیریها و بینشها در یا بین جلسات همراهی میکند.
 7. پیشرفت و موفقیت های مراجع را تحسین میکند و جشن میگیرد.
 8. با مراجع مشارکت میکند که جلسه را طوری به پایان برساند که مراجع به اهداف جلسه رسیده باشد (موردی باز نمانده باشد).
circle1
saed

کوچینگ مدیران کسب و کار چیست؟

فردی که مدیریت یک مجموعه را برعهده دارد ( کوچک یا بزرگ بودن مجموعه ابدا مطرح نیست. خواه 3 کارمند داشته باشد، خواه 100ها کارمند)، باید از این توانایی برخوردار باشد که به کارمندان خود برای انجام بهتر وظیقه ها و نقش هایی که برعهده دارند، کمک کند. به گونه ای که همزمان دانسته ها و مهارت هایشان نیز افزایش پیدا کند.

 

اما شما باید به عنوان مدیر، مهارت کوچینگ رهبری را به خوبی بیاموزید تا بتوانید با مطرح کردن موضوعات و سوالاتی مناسب به بهترین بازخورد برسید.

ویدیو

پخش ویدیو

تعریف کوچینگ از زبان آقای سعید حسینی

کوچ مدیران کسب و کار

تعریف کوچینگ از زبان آقای تیمور میری

مدیر و موسس آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

صلاحیت های فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ، صلاحیت های مختلفی را به این فدراسیون همه کوچ های حرفه ای باید داشته باشند تعیین کرده است. که این هشت صلاحیت اصلی به چهار بخش تقسیم شده اند. که کمابیش با مراحل مختلف در جلسات کوچینگ منطبق هستند.(تازه ترین بروزسانی ها در سال 2019 اعلام شده.)
ICF CS Horizontal FullColor

صلاحیت اول

اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی

کوچ، اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کند و آنها را به صورتی سازگار به کار می گیرد.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ، در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفهان مربوطه، درستی و صداقت خواهد داشت.
 2. نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزشها و باورهای مراجعین حساس است.
 3. با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مرتبط،از زبان و کلماتی مناسب و محترمانه استفاده می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. اصول اخلاقی ICF را رعایت می کند و به ارزشهای اصلی مراجع توجه می نماید.
  (توضیحات: اصول اخلاقی و ارزشهای فدراسیون شامل چندین مورد می باشد. کوچ در زمان هایی با مواردی روبرو می شود که می بایست طبق آن اصول و ارزشها رفتار کند. به عنوان مثال، زمانیکه تضاد منافع دیده میشود، کوچ طبق اصول اخلاقی عمل مینماید.)
 2. اطلاعات محرمانه مراجعین را طبق توافقنامه های ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ میکند.
 3. به تمایزهای بین کوچینگ، مشاوره، روان درانی و سایر مشاغل حمایتی در جلسات توجه کرده و رعایت می کند.
 4. در صورت لزوم مراجعین را به سایر متخصصان ارجاع میدهد.

صلاحیت دوم

مطابق با طرز تفکر کوچینگ (Mindest Coaching) عمل می کند.

طرز تفکری را تدوین و حفظ می کند که باز، کنجکاوانه، انعطاف پذیر و مراجع محور است.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. از تاثیر موقعیت و فرهنگ مراجع بر خود و دیگران آگاه و نسبت به آنها انعطاف پذیر است.
 2. از آگاهی و شهود خود، به نفع مراجعان استفاده می کند.
 3. آگاهی و توانایی تطبیق احساسات خود با موقعیت در جهت اثر گذاری برای مراجع را دارا می باشد.
 4. از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده می شود.
 5. در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک می گیرد.
bac video

صلاحیت سوم

تنظیم و حفظ توافقنامه ها

با مراجعان و ذینفعان مربوطه برای ایجاد توافقنامه های واضح در مورد رابطه، فرآیند،برنامه ها و اهداف کوچینگ مشارکت می کند. توافقنامه هایی را برای کل فعالیت های کوچینگ و همچنین برای فعالیت های هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. با مراجع برای شناسایی با تایید مجدد آنجه میخواهد در جلسه انجام دهد مشارکت می کند.
 2. کوچ، برای دستیابی مراجع به آن چیزی که در جلسه می خواهد، با وی مشارکت میکند تا تصور مراجع از مواردی مشخص شود که باید به آنها بپردازد یا آنها را برطرف کند.
 3. کوچ برای مشخص کردن یا تایید مجدد معیارهای موفقیت در راستای آنچه مراجع در فرآیند کوچینگ یا در جلسه کوچینگ خاص انجام می دهد با مراجع مشارکت می کند.
 4. با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکز در جلسه مشارکت می کند.
 5. کوچینگ را در جهت رسیدن مراجع به نتیجه مطلوب ادامه می دهد، مگر اینکه  مراجع خلاف آن را ذکر کند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح و این فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه شرح میدهد.
 2. در مورد مواردی که در این رابطه مناسب هستند یا نیستند، خدماتی که ارایه میشوند و یا نمیشوند و مسئولیت های مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق میرسد.
 3. در مورد چارچوبها و موارد مربوط به رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، زمانبدی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران با مراجع به توافق میرسد.
 4. با مراجع و ذینفعان مرتبط برای اجاد برنامه و اهداف کلی کوچینگ مشارکت میکند.
 5. کوچ با مشارکت مراجع، تصمیم میگیرند که باهم همسو هستند و میخواهند همکاری کنند.
 6. با مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به شیوه ای که این تجربه را محترم بشمارد، مشارکت می کند.

صلاحیت چهارم

ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت

کوچ با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتگرانه که به او (مراجع) امکان به اشتراک گذاری آزادانه را می دهد مشارکت و رابطه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ به دنبال درک مراجع و موقعیت اوست که شامل هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع میباشد.
 2. به هویت، نوع نگاه، سبک و زبان مراجع احترام می گذارد و نحوه کوچینگ خود را با نیاز و خواسته های مراجع همسو می کند.
 3. به استعدادها، بینش ها و کارهای منحصر به فرد مراجع احترام میگذارد و نحوه کوچینگ خود را با نیاز و خواسته های مراجع همسو میکند.
 4. به استعدادها، بینش ها و کارهای منحصر به فرد مراجع در فرآیند کوچینگ تبریک می گوید و احترام می گذارد.
 5. به ابراز احساسات، نوع نگاه، نگرانیها (از بعد توجه و اهمیت)، اعتقادات و پیشنهادهای مراجع تبریک میگوید و از آنها حمایت می کند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ برای نشان دادن ریسک پذیری خود (مواقعی که شاید برداشتی اشتباه کرده یا نقطه قابل بهبودی داشته باشد)، با شفافیت و باز بودن به معنای راستگویی و صداقت، آمادگی خودد را برای رشد و یادگیری نشان میدهد و همزمان در صدد ایجاد اعتماد با مراجع است.

صلاحیت پنجم

حضور و توجه کامل

کاملا آگاهانه در کنار مراجع است، حضور دارد و کوچینگ را با سبکی باز، انعطاف پذیر، استوار و با اعتماد به نفس اجرا می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ نسبت به مراجع متمرکز، مشاهده گر، همدل و مسئول است.
 2. کوچ در طی فرآیند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان میدهد.
 3. کوچ احساسات شخصی اش را مدیریت می کند تا حواسش نزد مراجع باشد.
 4. فضایی برای سکوت، مکث یا تامل میسازد یا فراهم میکند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ در کارکردن با احساسات قوی مراجع در طی فرآیند کوچینگ، توانمندی خود را نشان میدهد.
 2. کوچ در فضایی مملو از نادانسته ها به راحتی کار می کند.

صلاحیت ششم

circle4

فعالانه گوش می دهد

بر آنچه مراجع می گوید و نمیگوید تمرکز می کند تا زمینه سیستم ارتباطی مراجع را کاملا درک کند و بیان و ابراز وجود او رامورد حمایت قرار دهد.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. موقعیت، هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا درکش را از آنچه مراجع خواهان بیان آن است بیشتر کند.
 2. آنچه مراجع بیان کرده است را برای اطمینان از وضوح و فهم آن، بازگو می کند.
 3. به احساسات، تغییر انرژی، سرنخ های غیر کلامی یا سایر رفتارهای مراجع توجه میکند، تبریک میگوید و آنها را بررسی می کند.
 4. برای درک کامل انچه مراجع بیان کرده، همزمان به کلمات، لحن گفتار و زبان بدن او توجه می نماید.
 5. در طی جلسات به روند موجود در رفتار و احساسات مراجع توجه می کند تا به مضامین پی ببرد.

        (مثال: مثال مراجع همیشه در مورد چالش های شغلی در جلسات گفتگو می کند که در اینجا شغل است.)

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ زمانی که مراجع موارد بیشتری برای بیان دارد، متوجه می شود و از او می خواهد تا آن ها را بازگو کند.

صلاحیت هفتم

ایجاد یا برانگیختن آگاهی

circle 5

بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی مانند پرسشگری قوی، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه تصمیمی برای مراجع موثرتر و کارامدتر است، تجربیات مراج را نیز در نظر میگیرد.
 2. سوالاتی را راجع به مراجع،مثال طرز فکر، ارزشها، نیازها، خواسته ها و باورهای او می پرسد.
 3. کوچ سوالاتی می پرسد به مراجع کمک می کند فراتر از تفکر فعلی را بررسی کند.
 4. از مراجع دعوت می کند تا چیزهای بیشتری را در مورد تجربه اش در آن لحظه به اشتراک بگذارد.
 5. کوچ، به آنچه در تقویت پیشرفت مراجع موثر است توجه می کند.
 6. رویکرد کوچینگ خود را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می کند.
 7. به مراجع کمک می کند تا عوامل موثر بر الگوهای فعلی و آتی رفتار، تفکر و احساسات را شناسایی کند.
 8. از مراجع دعوت می کند تا ایده هایی در مورد چگونگی پیش روی اش، همچنین کارهایی که مایل یا قادر به آنجام آن است را بیان کند.
 9. مراجع را در بازسازی دیدگاه هایش حمایت می کند.
 10. مشاهدات، بینش ها، و احساساتی که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید در مراجع را دارند بدون حس تعلق، با وی به اشتراک می گذارد.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

 1. مراجع را به چالش میکشد تا آگاهی یا بینشی را در او ایجاد کند یا بر انگیزاند. (توضیحات: بیرون آمدن از آگاهی از درون مراجع. آگاهی که جدید نیست و در جلسه برای او واضح شده است.)

صلاحیت هشتم

رشد مراجع را تسهیل می کند

با مراجع همکاری می کند تا آموزه و بینش را به اقدام تبدیل کند. کوچ مراجع را تشویق می کند تا در فرآیند کوچینگ تصمیم گیرنده باشد (به صورت مستقل).

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

 1. کوچ به مراجع کمک میکند که یادگیری بینش و آگاهی های جدید را در رفتار و دیدگاه خود به کار گیرد.
 2. کوچ با مراجع مشارکت که اهداف، اقدامات و معیارهای مسئولیت پذیری را طراحی کنند به طوریکه یادگیری های جدید را ایجاد کند و ارتقا دهد.
 3. کوچ به اینکه مراجع تصمیم گیرنده است (به صورت مستقل) توجه میکند و به او تبریک میگوید و همچنین از وی حمایت میکند تا بتواند اهداف، اقدامات و روشهای مسئولیت پذیری خود را طراحی کند.
 4. کوچ مراجع را در شناسایی نتایج بالقوه و یادگیری از مراحل اقدامهای مشخص شده همراهی میکند.
 5. کوچ از مراجع دعوت میکند تا نحوه پیشروی، از جمله منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر بگیرد.
 6. کوچ، با مراجع برای خلاصه کردن یادگیریها و بینشها در یا بین جلسات همراهی میکند.
 7. پیشرفت و موفقیت های مراجع را تحسین میکند و جشن میگیرد.
 8. با مراجع مشارکت میکند که جلسه را طوری به پایان برساند که مراجع به اهداف جلسه رسیده باشد (موردی باز نمانده باشد).
circle1
saed