تست شخصیت شناسی MBTI

تست MBTI ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.

لطفاً توضیحات تست را به دقت بخوانید و در آرامش به سوالات پاسخ دهید.

برای شرکت در تست ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

تست MBTI

تست شخصیت‌شناسی MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) یکی از معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای شخصیت‌شناسی است که بر اساس نظریه‌های کارل یونگ و تحلیل تفاوت‌های شخصیتی توسعه یافته است. MBTI به خصوص برای بررسی و توصیف تمایلات و ترجیحات شخصیتی افراد استفاده می‌شود.

تست MBTI بر اساس چهار بعد اصلی شخصیت طراحی شده است:

تمایلات خارجی یا داخلی (Extraversion/Introversion): این بعد نشان می‌دهد که فرد در تعامل با دیگران و جهان بیرونی تمایل به خارج‌گرایی (اکستروورت) و یا داخل‌گرایی (اینتروورت) دارد.

دریافت اطلاعات (Sensing/Intuition): این بعد نشان می‌دهد که فرد در جمع‌آوری و درک اطلاعات، از روش‌های مستقیم و واقعی (سنسینگ) و یا از روش‌های تفکری و خلاق (اینتوئیشن) استفاده می‌کند.

تصمیم‌گیری (Thinking/Feeling): این بعد نشان می‌دهد که فرد در فرآیند تصمیم‌گیری، از منطق و تحلیل (تینکینگ) و یا از ارزش‌ها و احساسات شخصی (فیلینگ) استفاده می‌کند.

سازمان‌دهندگی (Judging/Perceiving): این بعد نشان می‌دهد که فرد در رویکرد به جهان خارجی، به شکل سازمان‌یافته و مرتب (ججمنت) و یا با انعطاف‌پذیری و تعامل با محیط (پرسیوینگ) عمل می‌کند.

با ترکیب این چهار بعد، MBTI شامل 16 نوع شخصیت مختلف است. هر نوع شخصیت با یک کد چهار حرفی (مانند ISTJ، ENFP و غیره) نمایش داده می‌شود که هر حرف به معنای یکی از تمایلات شخصیتی است.

تست MBTI به عنوان یک ابزار روانشناختی، معمولاً توسط مشاوران روانشناسی و توسعه شخصی در محیط‌های حرفه‌ای و شخصی استفاده می‌شود. نتایج این تست می‌تواند به افراد کمک کند تا درک بهتری از ترجیحات و رفتارهای خود داشته باشند، در فرآیند تصمیم‌گیری بهتر و هماهنگی بهتر با دیگران دست یابند، و راهنمایی در انتخاب شغل و مسیر حرفه‌ایبدهند. همچنین، MBTI می‌تواند در زمینه همکاری، روابط شخصی، تیم‌های کاری و رهبری نیز مفید باشد.

مهم است بدانید که MBTI یک ابزار توصیفی است و نباید به عنوان یک معیار قطعی برای ارزیابی شخصیت استفاده شود. هر فرد می‌تواند ترکیبی از ویژگی‌ها و خصوصیات مختلفی داشته باشد و نمی‌توان شخصیت را به صورت کامل و جامع در 16 نوع شخصیت MBTI تقسیم کرد. همچنین، شخصیت افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند و تحت تأثیر تجربه‌ها و رشد شخصی قرار بگیرد.

استفاده از MBTI می‌تواند درک بهتری از خود و دیگران را فراهم کند، اما باید به آن با اندیشه و انعطاف‌پذیری نگریست و نتایج آن را در کنار سایر عوامل و ویژگی‌های فردی و محیطی در نظر گرفت.