تست کمال گرایی هیل (HPI)

تست کمال‌گرایی به عنوان یک ابزار «علمی» و «معتبر»، شما را یاری می‌دهد تا نکات ظریف شخصیت خود را درک کنید. با کمک تحلیل‌های دقیق تست کمال‌گرایی، مسیری روشن برای «رشد شخصی» و «کارآمدی» در زندگی تان ترسیم کنید.

لطفاً توضیحات تست را به دقت بخوانید و در آرامش به سوالات پاسخ دهید.

برای شرکت در تست ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

تست کمال گرایی هیل

تست کمال‌گرایی هیل (HPI) یک ابزار ارزیابی شخصیت است که برای سنجش میزان کمال‌گرایی در افراد استفاده می‌شود. این تست بر پایه تئوری کمال‌گرایی ارائه شده توسط پیتر هیل توسعه یافته است. هدف اصلی این تست، تشخیص و ارزیابی سازوکارها، الگوها و ویژگی‌های شخصیتی کمال‌گرایانه در افراد است.

تست کمال‌گرایی هیل شامل 150 سوال است که به افراد می‌پرسد درباره میزان همخوانی با اظهاراتی که نشان‌دهنده کمال‌گرایی است، نظرات خود را اعلام کنند. سوالات در این تست به چهار بعد اصلی کمال‌گرایی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1. تلاش برای کمال‌گرایی (Striving for Perfection): این بعد مرتبط با تمایل فرد به دنبال کمال‌گرایی، تعیین استانداردهای بسیار بالا و تلاش برای رسیدن به آنها است.

2. انتقاد‌پذیری (Criticism): این بعد نشان‌دهنده تمایل فرد به پذیرش و درک انتقادات و نقدهای دیگران است.

3. ارتباطات اجتماعی (Concern over Mistakes): این بعد مرتبط با نگرانی فرد درباره اشتباهات و خطاها، ترس از عملکرد ناکارآمد و احساس نیاز به انجام کارها به صورت درست و بی‌عیب و نقص است.

4. سفارشی‌گرایی (Personal Standards): این بعد مرتبط با تعیین استانداردهای شخصی بالا و تلاش برای رسیدن به آنها است.

تست کمال‌گرایی هیل یکی از ابزارهای مورد استفاده در روانشناسی است که به ما کمک می‌کند برخی از ویژگی‌ها و الگوهای شخصیتی مرتبط با کمال‌گرایی را ارزیابی کنیم. با این حال، باید توجه داشت که هیچ تست شخصیت‌شناسی نمی‌تواند به طور کامل و صحیح شخصیت فرد را توصیف کند و ارزیابی شخصیت باید به شیوه‌ها و روش‌های دیگری نیز انجام شود.