کوچینگ چیست

کوچینگ در مورد تغییر و تحول است، کوچ یک شتاب‌دهنده برای ایجاد تغییر است. برای اینکه تغییر ماندگار باشد و عادات جدید به‌طور ریشه‌ای جایگزین شود. کوچ مانند یک آینه شفاف است که گویی روبروی شما قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه قضاوتی درون شما را به شما منعکس می‌کند. کوچ شما را باور دارد و تلاش می‌کند تا شما خود را از تاریکی نجات دهید؛ کوچ کمک می‌کند تا شما قسمتی از درونتان را که ندیده اید ببینید. (از زبان تیمور میری)
امروزه بسیاری از مدیران موفق دنیا به کمک خدمات کوچینگ توسعه فردی شان را ارتقا می‌دهند و با تکیه بر توانایی‌های فردی به اهداف کسب و کارشان دست پیدا میکنند.

رزرو جلسه آشنایی

رایگان | یک ساعت

Coching-2

همکاران من

صلاحیت های فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ، صالحیت های مختلفی را که به باور این فدراسیون همۀ کوچ های حرفه ای باید داشته باشند تعیین کرده است. این هشت صالحیت اصلی به چهار بخش تقسیم شده اند، که کمابیش با مراحل مختلف در جلسات کوچینگ منطبق هستند.(تازه ترین به روزرسانی‌ها در سال۲۰۱۹ اعلام شده است.)
(انتشار توسط آکادمی کوچینگ FCA انگلستان)

صلاحیت اول

اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی

کوچ، اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کندو آنها را به صورتی سازگار به کار می گیرد.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

۱ .کوچ، در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه، درستی و صداقت خواهد داشت.
۲ .نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزشها و باورهای مراجعین حساس است.
۳ .با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مرتبط، از زبان و کلماتی مناسب و محترمانه استفاده میکند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

۱ .اصول اخالقی ICF را رعایت میکند و به ارزشهای اصلی مراجع توجه مینماید.
(توضیحات: اصول اخالقی و ارزشهای فدراسیون شامل چندین مورد میباشد. کوچ در زمانهایی با مواردی
روبهرو میشود که میبایست، طبق آن اصول و ارزشها رفتار کند. مثال زمانیکه تضاد منافع دیده میشود
کوچ طبق اصول اخالقی عمل مینماید)
۲ .اطلاعات محرمانه مراجعین را طبق توافقنامه‌های ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ میکند.
۳ .به تمایزهای بین کوچینگ، مشاوره، رواندرمانی و سایر مشاغل حمایتی در جلسات توجه کرده و رعایت
میکند.
۴ .در صورت لزوم، مراجعین را به سایر متخصصان ارجاع میدهد.

صلاحیت دوم

مطابق با طرز تفکر کوچینگ (Mindset Coaching) عمل می کند .

طرز تفکری را تدوین و حفظ می کند که باز، کنجکاوانه،انعطاف پذیر و مراجع محور است.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .از تاثیر موقعیت و فرهنگ مراجع بر خود و دیگران آگاه و نسبت به آنها انعطافپذیر است.
۲ .از آگاهی و شهود خود، به نفع مراجعان استفاده میکند.
۳ .آگاهی و توانایی تطبیق احساسات خود با موقعیت در جهت اثرگذاری برای مراجع را دارا میباشد.
۴ .از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده میشود.
۵ .در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک میگیرد.

صلاحیت سوم

تنظیم و حفظ توافقنامه‌ها

با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد توافقنامه های واضح در مورد رابطه، فرآیند، برنامه ها و اهداف کوچینگ مشارکت می کند. توافقنامه هایی را برای کل فعالیتهای کوچینگ و همچنین برای فعالیتهای هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

۱ .با مراجع برای شناسایی یا تایید مجدد آنچه میخواهد در جلسه انجام دهد مشارکت میکند.
۲ .کوچ، برای دستیابی مراجع به آن چیزی که در جلسه میخواهد، با وی مشارکت میکند تا تصور مراجع از مواردی مشخص شود که باید به آنها بپردازد یا آنها را برطرف کند.
۳ .کوچ برای مشخص کردن یا تایید مجدد معیارهای موفقیت در راستای آنچه مراجع در فرآیند کوچینک یا در یک جلسه کوچینگ خاص انجام میدهد با مراجع مشارکت میکند.
۴ .با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکز در جلسه مشارکت میکند.
۵ .کوچینگ را در جهت رسیدن مراجع به نتیجۀ مطلوب ادامه میدهد، مگر اینکه مراجع خالف آن را ذکر کند

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح و این فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه شرح میدهد.
۲ .در مورد مواردی که در این رابطه مناسب هستند یا نیستند، خدماتی که ارایه میشوند یا نمیشوند و مسئولیتهای مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق میرسد.
۳ .در مورد چهارچوبها و موارد مربوط به رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، زمانبندی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران با مراجع به توافق میرسد.
۴ .با مراجع و ذینفعان مرتبط برای ایجاد برنامه و اهداف کلی کوچینگ مشارکت میکند.
۵ .کوچ با مشارکت مراجع، تصمیم میگیرند که با هم همسو هستند و میخواهند همکاری کنند.
۶ .با مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به شیوه ای که این تجربه را محترم بشمارد، مشارکت میکند.

صلاحیت چهارم

ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت

کوچ با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتگرانه که به او (مراجع) امکان به اشتراک گذاری آزادانه را می دهد مشارکت و رابطه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می کند.

رفتار در کلیه موقعیت های کوچینگ

۱ .کوچ به دنبال درک مراجع و موقعیت اوست که شامل هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع میباشد.
۲ .به هویت، نوع نگاه، سبک و زبان مراجع احترام می ٔ گذارد و نحوه کوچینگ خود را با نیاز و خواسته های مراجع همسو میکند.
۳ .به استعدادها، بینش‌ها و کارهای منحصربه‌فرد مراجع در فرآیند کوچینگ تبریک میگوید و احترام میگذارد.
۴ .حمایت، همدلی و نگرانی(از بعد توجه و اهمیت)خود را به مراجع نشان میدهد.
۵ .به ابراز احساسات، نوع نگاه، نگرانیها (از بعد توجه و اهمیت)،اعتقادات و پیشنهادهای مراجع تبریک میگوید و از آنها حمایت میکند

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .کوچ برای نشان دادن ریسک پذیری خود (مواقعی که شاید برداشتی اشتباه کرده یا نقطه قابل بهبودی داشته باشد)، با شفافیت و بازبودن به معنای راستگویی و صداقت، آمادگی خود را برای رشد و یادگیری نشان می دهد و همزمان درصدد ایجاد اعتماد با مراجع است.

صلاحیت پنجم

حضور و توجه کامل

کاملا آگاهانه در کنار مراجع است، حضور دارد و کوچینگ را با سبکی باز، انعطاف پذیر، استوار و با اعتماد به نفس اجرا می کند.

رفتار در کلیه موقعیتهای کوچینگ

۱.کوچ نسبت به مراجع، متمرکز، مشاهده گر، همدل و مسئول است.
۲ .کوچ در طی فرآیند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان میدهد.
۳ .احساسات شخصی‌اش را مدیریت میکند تا حواسش نزد مراجع باشد.
۴ .فضایی برای سکوت، مکث یا تامل میسازد یا فراهم میکند.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .کوچ در کارکردن با احساسات قوی مراجع در طی فرآیند کوچینگ، توانمندی خود را نشان میدهد.
۲ .کوچ در فضایی مملو از نادانسته‌ها به راحتی کار میکند.

صلاحیت ششم

فعالانه گوش می دهد

برآنچه مراجعه میگوید و نمیگوید تمرکز میکند تا زمینه سیستم ارتباطی مراجع را کاملا درک کند و بیان و ابراز وجود او را مورد حمایت قرار دهد.

رفتار در کلیه موقعیتهای کوچینگ

۱ .موقعیت، هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا درکش را از آنچه مراجع خواهان بیان آن است بیشتر کند.
۲ .آنچه مراجع بیان کرده است را برای اطمینان از وضوح و فهم آن، بازگو میکند.
۳ .به احساسات، تغییر انرژی، سرنخ های غیرکلامی یا سایر رفتارهای مراجع توجه میکند، تبریک میگوید و آنها را بررسی میکند.
۴ .برای درک کامل آنچه مراجع بیان کرده، همزمان به کلمات، لحن گفتار و زبان بدن او را توجه مینماید.
۵ .در طی جلسات، به روند موجود در رفتار و احساسات مراجع توجه میکند تا به مضامین
پی ببرد.

(مثال: مثال مراجع همیشه در مورد چالش‌های شغلی در جلسات، گفتگو می کند که در اینجا
شغل است)

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .کوچ، زمانی که مراجع موارد بیشتری برای بیان دارد، متوجه میشود و از او میخواهد تا آنها را بازگو کند.

صلاحیت هفتم

ایجاد یا برانگیختن آگاهی

بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیکهایی مانند پرسشگری قوی،
سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند.

رفتار در کلیه موقعیتهای کوچینگ

۱ .کوچ هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه موردی برای مراجع موثرتر و کارآمدتر است، تجربیات مراجع را نیز در نظر میگیرد.
۲ .سواالتی راجع به مراجع، مثال طرز فکر، ارزشها، نیازها، خواسته‌ها و باورهای او میپرسد.
۳ .کوچ سواالتی میپرسد که به مراجع کمک میکند فراتر از تفکر فعلی را بررسی کند.
۴ .از مراجع دعوت میکند تا چیزهای بیشتری را در مورد تجربه‌اش در آن لحظه به اشتراک بگذارد.
۵ .کوچ، به آنچه در تقویت پیشرفت مراجع موثر است توجه میکند.
۶ .رویکرد کوچینگ خود را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم میکند.
۷ .به مراجع کمک می کند تا عوامل موثر بر الگوهای فعلی و آتی رفتار، تفکر و احساسات را شناسایی کند.
۸ .از مراجع دعوت میکند تا ایده‌هایی در مورد چگونگی پیش‌روی‌اش، همچنین کارهایی که مایل یا قادر به انجام آن است را خلق کند.
۹ .مراجع را در بازسازی دیدگاه‌هایش حمایت میکند.
۱۰ .مشاهدات، بینش‌ها و احساساتی که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید در مراجع را دارند بدون حس تعلق، با وی به اشتراک میگذارد.

رفتار مرتبط با برخی موقعیت های کوچینگ

۱ .مراجع را به چالش میکشد تا آگاهی یا بینشی را در او ایجاد کند یا برانگیزاند.(توضیحات: بیرون آمدن آگاهی از درون مراجع. آگاهی که جدید نیست و در جلسه برای او واضح شده است.)

صلاحیت هشتم

رشد مراجع را تسهیل می کند

با مراجع همکاری می کند تا آموزه و بینش را به اقدام تبدیل کند.کوچ مراجع را تشویق می کند تا در فرآیند کوچینگ تصمیم گیرنده باشد(به صورت مستقل).

رفتار در کلیه موقعیتهای کوچینگ

۱ .کوچ به مراجع کمک میکند که یادگیری یا بینش و آگاهی‌های جدید را در رفتار و دیدگاه خود به‌کار گیرد.
۲ .کوچ با مراجع مشارکت میکند که اهداف، اقدامات و معیارهای مسئولیت‌پذیری را طراحی کنند به‌طوریکه یادگیری‌های جدید را ایجاد کند و ارتقا دهد.
۳ .کوچ به اینکه مراجع تصمیم‌گیرنده است (به صورت مستقل)توجه میکند و به او تبریک میگوید و همچنین از وی حمایت میکند تا بتواند اهداف، اقدامات و روشهای مسئولیت‌پذیری خود را طراحی کند.
۴ .کوچ مراجع را در شناسایی نتایج بالقوه و یادگیری از مراحل اقدامهای مشخص‌شده همراهی میکند.
۵ .کوچ از مراجع دعوت میکند تا نحوۀ پیشروی، از جمله منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر بگیرد.
۶ .کوچ، با مراجع برای خلاصه‌کردن یادگیریها و بینشها در یا بین جلسات همراهی میکند.
۷ .پیشرفت و موفقیت‌های مراجع را تحسین میکند و جشن میگیرد.
۸ .با مراجع مشارکت میکند که جلسه را طوری به پایان برساند که مراجع به اهداف جلسه رسیده باشد.(موردی باز نمانده باشد)